کوپن تخفیف

لیست کوپن های تخفیف

 

۱ – کوپن تخفیف ( plandvd10 ) برای پلن DVD10 از رنج قیمت ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۱ تخفیف

 

۲ – کوپن تخفیف ( plandvd20 ) برای پلن DVD20 از رنج قیمت ۱۵۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۵ تخفیف

 

۳ – کوپن تخفیف ( plandvd30 ) برای پلن DVD30 از رنج قیمت ۲۳۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۱۰ تخفیف

 

۴ – کوپن تخفیف ( plandvd40 ) برای پلن DVD40 از رنج قیمت ۳۱۰۰۰ تا ۳۲۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۱۵ تخفیف

 

۵ – کوپن تخفیف ( plandvd50 ) برای پلن DVD50 از رنج قیمت ۳۹۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۲۰ تخفیف

 

۶ – کوپن تخفیف ( plandvd60 ) برای پلن DVD60 از رنج قیمت ۴۷۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۲۵ تخفیف

 

۷ – کوپن تخفیف ( plandvd70 ) برای پلن DVD70 از رنج قیمت ۵۵۰۰۰ تا ۵۶۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۳۰ تخفیف

 

۸ – کوپن تخفیف ( plandvd80 ) برای پلن DVD80 از رنج قیمت ۶۳۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۳۵ تخفیف

 

۹ – کوپن تخفیف ( plandvd90 ) برای پلن DVD90 از رنج قیمت ۷۱۰۰۰ تا ۷۲۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۴۰ تخفیف

 

۱۰ – کوپن تخفیف ( plandvd100 ) برای پلن DVD10 از رنج قیمت ۷۹۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۴۵ تخفیف

 

۱۱ – کوپن تخفیف ( planhdd500 ) برای پلن HDD500 از رنج قیمت ۹۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۴۵ تخفیف

 

۱۲ – کوپن تخفیف ( planhdd1tera ) برای پلن HDD1 از رنج قیمت ۱۹۹۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۶۲.۵ تخفیف

 

۱۳ – کوپن تخفیف ( planhdd2tera ) برای پلن HDD2 از رنج قیمت ۳۹۹۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۶۷.۵ تخفیف

 

۱۴ – کوپن تخفیف ( planhdd3teraup ) برای پلن HDD3UP از رنج قیمت ۵۹۹۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰ تومان خرید مجموع بازی با %۷۲.۵ تخفیف

0